Pihak urusetia persidangan menjemput untuk penghantaran kertas kerja lengkap dan pembentangan oral semua pihak yang berminat. Kertas kerja boleh ditulis dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. Tema persidangan meliputi pelbagai bidang yang berkaitan dengan SDGs seperti berikut:

 • Membasmi kemiskinan dan kebuluran
 • Kesihatan, memerangi penyakit dan kesejahteraan hidup
 • Kualiti pendidikan dan peluang pembelajaran sepanjang hayat
 • Kesaksamaan gender dan menguasakan wanita
 • Decent work dan pertumbuhan ekonomi
 • Pertumbuhan ekonomi inklusif dan mampan
 • Kemampan Alam Sekitar
 • Pertanian dan jaminan makanan
 • Atmosfera dan Biodiversiti
 • Perubahan iklim dan cuaca (climate change)
 • Degredasi dan ketandusan tanah
 • Bencana alam dan bantuan kemanusiaan
 • Sumber air, sungai dan lautan
 • Sumber tenaga yang bersih dan selamat
 • Ekonomi Hijau [Green Economy]
 • Bandar dan komuniti lestari
 • Pengeluaran dan kepenggunaan yang bertanggungjawab [Responsible consumption and production]
 • Industri, inovasi dan infrastruktur
 • Perumahan dan penempatan manusia
 • Hak Manusia dan penduduk asal
 • Keamanan dan keterangkuman masyarakat dalam pembangunan lestari
 • Kerjasama sejagat dan global partnership
 • Teknologi Maklumat Geografi dalam Pembangunan Lestari