PROSIDING PERSIDANGAN

Kertas kerja yang dihantar untuk pembentangan di Persidangan MATRA 2017 akan diterbitkan dalam bentuk CD Prosiding sementara abstrak akan diterbitkan dalam Buku Abstrak Persidangan.

 

PELUANG PENERBITAN

  1. Beberapa kertas kerja akan dipilih dan dinilai untuk diterbitkan dalam International Journal of Environment, Society and Space, 2017 yang diterbitkan oleh Persatuan Kebangsaan Geografi Malaysia (http://malaysiangeographers.org/ijess).

  2. Kertas kerja terpilih untuk dipertimbangkan dan dinilai bagi tujuan penerbitan dalam menghasilkan beberapa buku suntingan yang bertemakan pembangunan lestari.